instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego jest jedną z bardziej wydajnych instalacji grzewczych umożliwiających maksymalizowanie oszczędności z tytułu eksploatacji. Niski parametr zasilania sprawia, że pompy ciepła pracują z wysokimi współczynnikami sprawności.

Podstawowe wytyczne wykonania instalacji:
1. należy bezwzględnie wykonać projekt wykonawczy określający rozkład i konfigurację pętli oraz dylatacji
2. maksymalna długość jednej pętli nie może przekraczać 100 m
3. instalacja powinna być podzielona na oddzielne strefy grzewcze, najlepiej gdy każde pomieszczenie będzie oddzielną strefą
4. w każdej strefie grzewczej należy stosować programowalne regulatory temperatury umożliwiające nastawę dowolnej temperatury w każdym pomieszczeniu, regulatory wg standardu
5. ogrzewania podłogowego nie rozkłada się w garażach
6. należy stosować systemowe rozdzielacze dedykowane do ogrzewania podłogowego, wyposażone w przepływomierze, głowice termoelektryczne, kurek spustowy oraz automatyczny odpowietrznik, rozdzielacze wg standardu

 

rozdzielacze wodnego ogrzewania podłogowego

rozdzielacze wodnego ogrzewania podłogowego

 

na co należy zwrócić uwagę kupując pompę ciepła

decydując się na pompę ciepła należy zwrócić uwagę na szereg ważnych aspektów:

 

 1. pompa ciepła tworzy system grzewczy stąd decyzja o wyborze pompy ciepła wiąże się z doborem odpowiedniej instalacji odbiorczej w budynku, instalacji która będzie kompatybilna z pompą ciepła
 2. moc pompy ciepła dobierana jest na dwa sposoby: monowalentnie tj. tak by moc grzewcza pompy ciepła zabezpieczała 110-115% szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku (wtedy pompa ciepła samodzielnie cały rok ogrzewa budynek) lub biwalentnie tj. tak, że pompa ciepła zabezpiecza ok. 70-80% szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku (w okresie szczytu grzewczego oprócz pompy ciepła musi pracować jakieś inne dodatkowe źródło ciepła np. grzałka elektryczna), ważne jest by decyzja o sposobie doboru pompy ciepła była świadomą decyzją inwestora i wynikała z wnikliwej analizy programu doborowego
 3. wydajność grzewcza gruntowych pomp ciepła nie zależy od zmiennych warunków atmosferycznych i jest stała przez cały rok stąd gruntowe pompy ciepła szczególnie nadają się do monowalentnych systemów grzewczych
 4. wydajność grzewcza powietrznych pomp ciepła zależy od zmiennych warunków atmosferycznych, im zimniej na zewnątrz tym niższa moc grzewcza, nominalna moc grzewcza powietrznych pomp ciepła podawana jest przy temperaturze zewnętrznej +7°C, przy temperaturze zewnętrznej bliskiej zera moc grzewcza zmniejsza się do połowy mocy nominalnej stąd pompy powietrzne nadają się wyłącznie do biwalentnych systemów grzewczych
 5. wybór samej pompy ciepła powinien sprowadzić się do wyboru instalatora gdyż wszystkie oferowane na rynku urządzenia są bardzo podobne jakościowo
 6. przy wyborze instalatora należy kierować się następującymi kryteriami:
  • firma instalacyjna a nie samodzielny instalator
  • możliwie jak najbliższa lokalizacja siedziby firmy instalatorskiej
  • firma instalacyjna z historią, referencjami oraz zapleczem
  • posiadanie certyfikatu EUCERT certyfikowanego instalatora pomp ciepła
 7. każda realizacja instalacji grzewczej z pompą ciepła musi być wykonana na podstawie projektu – nie wolno pozostawić realizacji przypadkowi gdy instalator powołuje się na swoje doświadczenie
 8. system grzewczy z pompą ciepła składa się z pompy ciepła oraz instalacji odbiorczej w budynku stąd ważne jest by zlecić kompleksową realizację całego systemu grzewczego jednemu wykonawcy, w przypadku gdy system grzewczy realizowany jest przez dwie a czasem trzy rożne firmy, jedna wykonuje dolne źródło (odwierty), druga węzeł z pompą ciepła a trzecia instalację odbiorczą w budynku rozmywa się odpowiedzialność za zrealizowanie komfortu cieplnego oraz nie sposób wyegzekwować nieodpłatny serwis gwarancyjny u wykonawców zrzucających odpowiedzialność na innych
 9. poprawnie wykonana instalacja grzewcza to:
  • jednorodna instalacja tj. do wykonania wykorzystane zostaną materiały w jednym systemie – instalacja wykonana z wielu różnych materiałów jest nieestetyczna, trudniejsza w późniejszym serwisie w przypadku ewentualnych przeróbek, stwarza zagrożenie powstania ognisk korozji
  • rurociągi instalacji powinny być prowadzone wyłącznie w pionie i poziomie, nigdy w przypadkowych kierunkach
  • rurociągi instalacji powinny być izolowane
  • instalacja i rurociągi muszą być wykonane w ten sposób by zawsze była możliwość późniejszego dostępu serwisowego oraz by można było odciąć zaworami poszczególne główne elementy instalacji
  • każda pompa obiegowa instalacji musi być poprzedzona filtrem, musi być możliwość odcięcia zaworami każdej pompy obiegowej w celu jej naprawy, wymiany lub wyczyszczania filtra
  • zaleca się stosowanie elektronicznych pomp obiegowych, które oprócz obniżonych kosztów eksploatacji umożliwiają odczyt przepływu w instalacji alternatywnie należy stosować przepływomierze, brak możliwości odczytu przepływu w instalacji uniemożliwia ustalenia mocy grzewczej pompy ciepła
  • każda pompa ciepła powinna być podłączona do zbiornika buforowego, brak bufora w instalacji praktycznie uniemożliwia poprawną pracę pompy ciepła
  • instalacja grzewcza w budynku powinna być podzielona na strefy grzewcze np. każdy pokój jako oddzielna strefa grzewcza, w każdej strefie grzewczej należy zamontować termostat umożliwiający odczyt temperatury w pomieszczeniu, nastawę żądanej temperatury oraz ustawienie harmonogramu czasowego obniżenia temperatury nocą lub w okresach nieobecności
  • zastosowanie sterowania temperaturą w całym budynku w odniesieniu do jednego wybranego punktu referencyjnego powoduje powstanie stref przegrzania oraz niedogrzania,  uniemożliwia wykorzystywać lokalnych uzysków cieplnych
 10. końcowy koszt eksploatacji systemu grzewczego jest wypadkową sposobu eksploatacji (nastawy temperatury), warunków atmosferycznych, sprawności wytworzenia ciepła przez źródło ciepła oraz sposobu wykorzystania wytworzonego ciepła
 11. najwyższą sprawność pompy ciepła realizują przy temperaturach zasilania na poziomie od +30°C do +35°C, oznacza to, że instalacja odbiorcza (grzewcza) w budynku musi być tak wykonana by przy tej temperaturze umożliwić komfortowe ogrzanie budynku

różnice między pompami ciepła a kotłami

W kotłach zasilanych gazem bądź olejem opałowym energia cieplna pochodzi ze spalania paliwa. W komorze spalania w trakcie procesu spalania powstaje energia, która przekazywana jest instalacji odbiorczej.
W pompach ciepła energia cieplna pochodzi w ¾ ze środowiska tzn. dolnego źródła ciepła (gruntu, wody bądź powietrza) oraz w ¼ z energii elektrycznej dostarczonej do kompresora. W pompach ciepła nie ma procesu spalania.
Spalaniu paliwa w kotłach towarzyszy wytworzenie temperatury. W przypadku pomp ciepła przyrost temperatury powstaje w skutek przyrostu ciśnienia w sprężarce. Oznacza to, że w przypadku kotłów w trakcie spalania paliwa powstaje energia cieplna w wysokiej temperaturze. W przypadku pomp ciepła energia pochodzi z dolnego źródła ale jest to energia o niskiej temperaturze. Przyrost temperatury następuje w sprężarce. Energia cieplna jest „podnoszona” z niskiego poziomu temperaturowego na wyższy stąd nazwa urządzenia – pompa ciepła.
Koszt wytworzenia energii cieplnej w procesie spalania wynika z kosztu paliwa oraz sprawności procesu spalania. W przypadku pomp ciepła pobierana ze środowiska energia niskotemperaturowa jest darmowa, kosztuje „pompowanie” czyli energia elektryczna wymagana do zasilenia sprężarki stąd końcowy koszt wytworzenia energii cieplnej za pomocą pomp ciepła jest niższy.

przykładowe montaże naszych partnerów handlowych

przykładowe węzły ciepła z gruntowymi pompami ciepła

przykładowe montaże pomp powietrznych

przykładowe sposoby montażu klimakonwektorów